UV A

Status serwisu

Właścicielem serwisu internetowego uwazajnakryptowaluty.pl jest Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z tego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki.

W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na NBP ustawowy obowiązek ogłaszania i publikowania na stronach internetowych NBP określonych informacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, NBP ponosi pełną odpowiedzialność za treść tych informacji udostępnianych publicznie.

W zakresie informacji, materiałów i innych treści publikowanych przez NBP na stronach internetowych, co do publikowania których NBP nie jest zobowiązanym ustawowo, NBP dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w serwisie internetowym były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji.

Jednocześnie NBP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Narodowy Bank Polski nie zgłasza zastrzeżeń do zapisywania plików, kopiowania stron w całości lub części oraz dokonywania wydruków do użytku osobistego lub służbowego pod warunkiem, że nie służą one celom komercyjnym.

Narodowy Bank Polski nie zgłasza zastrzeżeń do tworzenia połączeń za pośrednictwem odnośników ze stroną internetową NBP, pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia materiału oraz nie wprowadzania do treści materiału zmian czy zniekształceń. W przypadku zamieszczania linków do stron

Narodowego Banku Polskiego serwis internetowy NBP powinien być udostępniony w oddzielnym oknie. Przy wykorzystywaniu materiałów ze strony internetowej NBP wymagane jest podanie źródła wraz z linkiem do serwisu www.nbp.pl. Narodowy Bank Polski nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.

Narodowy Bank Polski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Zastrzeżenia techniczne

Nadmierne, nieuzasadnione obciążanie zasobów serwisu internetowego Narodowego Banku Polskiego, spowodowane np. automatycznym pobieraniem treści, może w szczególnych przypadkach zostać potraktowane jako atak typu DoS (denial of service) i skutkować czasową blokadą IP klienta pobierającego dane.